Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

Update PCT Framework – December 2021

For English, please scroll below

 

Beste PCT-gebruikers,

Afgelopen maand zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd in de PCT voor de volgende normen:

ISO 27001

Extra wederkerende taken in 2022

Alle wederkerende taken worden aan het einde van het jaar gedupliceerd, zodat de taken voor 2022 gepland staan. Voor de ISO 27001 zijn er een aantal taken bijgekomen. Deze taken zullen als incompleet weergegeven worden, omdat hier nog geen verantwoordelijke aan hangt. Deze kunnen jullie vanaf 1 januari beleggen binnen de organisatie.

 

Nieuw formulier: voortgangsoverleg

In het nieuwe formulier voortgangsoverleg registreer je de resultaten uit het maandelijks voortgangsoverleg. In dit formulier zijn de vanuit normen vereiste punten opgenomen. Ook kunnen notulen en maatregelen worden toegevoegd. Je vindt dit formulier terug in het onderdeel ‘Prestaties’.

 

Nieuwe formulieren: logging en monitoring

De nieuwe formulieren logging en monitoring vervangen de tabellen die momenteel in de voorzettekst staan in het onderdeel monitoren, meten, testen en onderhouden.

In het formulier logging is inzichtelijk gemaakt welke logging beschikbaar is en met welk doel dit gedaan wordt.
In het formulier monitoring geef je aan welke middelen middels welke tool en met welk doel worden gemonitord.

 

Nieuw formulier: wijzigingsbeheer

In het nieuwe formulier wijzigingsbeheer beoordeel je alle wijzigingen of veranderingen in de organisatie die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en informatiebeveiliging. Dit wordt gedaan door de wijziging te beschrijven en vervolgens de impact op de continuïteit, de financiële impact, de kans op ongecontroleerd verlies (van informatie) en de impact op de operatie te beoordelen en te scoren.

 

Nieuw formulier: overzicht toegepaste cryptografie

Het nieuwe formulier overzicht toegepaste cryptografie vervangt de tabel die momenteel in de voorzettekst staat in het onderdeel cryptografiebeleid. In dit overzicht geef je aan bij welke systemen encryptie wordt toegepast.

 

EN 50518 en ISO 9001

Alle wederkerende taken en testen worden aan het einde van het jaar gedupliceerd, zodat alle taken voor 2022 gepland staan. De eerste taken worden op 1 januari 2022 verstuurd.

 

 

Dear PCT- customers,

Last month, the following additions and improvements were made to the PCT for the following standards:

ISO 27001

Additional Recurring Tasks in 2022

All recurring tasks are duplicated at the end of the year, so the tasks are scheduled for 2022. For the ISO 27001 a number of tasks have been added. These tasks will be shown as incomplete, as there is no person responsible for them yet. You can assign them within the organization as of the 1st of January.

 

New form: progress meeting

In the new form progress meeting you register the results of the monthly progress meetings. In this form the subjects required by standards are included. Meeting notes and measures can also be added. You can find this form in the ‘performance’-section.

 

New forms: logging and monitoring

The new forms logging and monitoring replace the tables that are currently in the prefix in the monitoring, measurement, testing and maintenance section.

The logging form shows which logging is available and for what purpose.
In the monitoring form you indicate which resources are being monitored by which tool and for which purpose.

 

New form: change management

In the new change management form, you assess all changes or modifications in the organization that affect operations and information security. This is done by describing the change and then assessing and scoring the impact on continuity and finances, the chance of uncontrolled loss (of information) and the impact on operations.

 

New form: overview applied cryptography

The new form overview of applied cryptography replaces the table that is currently in the preface in the cryptography policy section. In this overview, you indicate the systems in which encryption is applied.

 

EN 50518 and ISO 9001

All recurring tasks and tests will be duplicated at the end of the year so that all tasks are scheduled for 2022. The first tasks will be sent out on January 1, 2022.

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen