Check iconAlles op 1 plek
Check iconOverzichtelijk
Check iconEenvoudig
Check iconStructuur

Privacy policy

Privacy policy

ProActive Compliance Tool hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ProActive Compliance Tool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot de nieuwsbrief;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ProActive Compliance Tool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ProActive Compliance Tool verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Een wettelijke plicht;
 • Een gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ProActive Compliance Tool de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door ProActive Compliance Tool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door ProActive Compliance Tool verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verzoek om informatie via het contactformulier op de website;
 • Verzoek tot demo aanvraag via het contactformulier op de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal ProActive Compliance Tool de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door ProActive Compliance Tool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde. Direct na afwikkeling van de vraag, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ProActive Compliance Tool verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan een tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • Een wettelijke plicht;
 • Een gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ProActive Compliance Tool de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens:
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ProActive Compliance Tool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ProActive Compliance Tool verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het beoordelen van de vraag of partijen tot een arbeidsovereenkomst willen komen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Een gerechtvaardigd belang;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ProActive Compliance Tool de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens:
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ProActive Compliance Tool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de sollicitatieprocedure en maximaal een periode van 2 maanden daarna (tenzij andere afspraken worden gemaakt).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van marketingactiviteiten;
 • Het ontwikkelen van de ProActive Compliance Tool (PCT).
   

​Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Wij verzamelen daarnaast gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt in dat kader gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ProActive Compliance Tool of beveiligde interne systemen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

ProActive Compliance Tool maakt gebruik van de volgende cookies:

Essentiële cookies

CookieDoelBewaartijd
bSessionUsed for system effectiveness measurement30 minutes
HsSecuritySession
Ssr-cachingUsed to indicate the system from which the site was rendered1 minute
TS#Used for security and anti-fraud reasonsSession
XSRF-TOKENSecuritySession
Fedops.logger.sessionIdUsed for stability/effectivnes measurement12 months

Marketing cookies

CookieDoelBewaartijd
svSessionCreates activities and BI2 jaar

Analytische cookies

CookieDoelBewaartijd
_gaWe gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.2 jaar

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Indien u niet wenst te worden meegenomen in de Google AdWords Remarketing campagnes van ProActive Compliance Tool kunt u ervoor kiezen om de toegang tot deze cookies zelf in uw browser uit te schakelen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ProActive Compliance Tool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ProActive Compliance Tool van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Het gebruik van https op de applicatie ProActive Compliance Tool (PCT)
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. In sommige gevallen heeft u ook het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (altijd na een afweging van belangen en binnen de kaders van de wet).

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

ProActive Compliance Tool
Statutair: FusionWorx B.V.
Gevestigd en kantoorhoudende: Bisonspoor 3002-C801, 3605 LT Maarssen, Nederland
KvK: 73752525
085 – 0608 584

Laatst bijgewerkt: 01-02-2021

Ervaar het gemak van de ProActive Compliance Tool

Demo aanvragen